سامانه دسترسی سریع و آسان
خانواده زندانیان به نزدیکترین انجمن حمایت
سامانه دسترسی سریع و آسان
خانواده زندانیان به نزدیکترین انجمن حمایت
2

شرایط

خانواده هایی تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان قرار می گیرند که:

  • تحت تکفل زندانی محسوب شوند یعنی به واسطه ارتکاب جرم سرپرست خانواده دچار فقر مالی شده باشند. به عبارت دیگر با حبس زندانی هیچگونه درآمدی از محل فعالیت های اقتصادی مددجو در دسترس خانواده زندانی نباشد.
  • متاهل باشند. بنابراین والدین زندانیانی که به واسطه ارتکاب جرم فرزندشان در تنگای مالی قرار گرفته باشند می بایست توسط کمیته امداد تحت پوشش قرار گیرند. به عبارت دیگر چنین خانواده هایی خود به تنهایی بدون پیش شرط زندانی بودن سرپرست خانوار مشمول شرایط کمیته امداد قرار می گیرند.
  • خانواده زندانیان که همسر و یا والدین آنان اتباع خارجی می باشند می توانند تحت پوشش خدمات مرکز قرار گیرند. بدیهی است ایرانی و خارجی بودن اعضای خانواده در چنین شرایطی نافی دریافت خدمت نمی باشد.
  • خانواده زندانیانی که همسر و یا والدین آنان در زندان های خارج کشور محبوس باشند بعد از تایید وزارت امور خارجه مبنی بر تحمل حبس ایشان در خارج کشور می توانند تحت پوشش قرار گیرند.
  • فرزندان زندانی که یکی از والدین آنها در زندان به سر می برد و والد دیگر در قید حیات نمی باشند می توانند از این خدمات استفاده نمایند.
  • فرزندان زندانی که والدین آنها از یکدیگر طلاق گرفته اند اما تحت حمایت یکی از والدین می باشند مشمول دریافت خدمات می باشند.

 

نکات مهم:

* ثبت اطلاعات در سامانه در نهایت دقت انجام گیرد.

* ثبت نام در سامانه با هدف دریافت درخواست خانواده ها و تعیین سطح خدمات قابل ارائه می باشد. بدیهی است صرف ثبت نام در سامانه منجر به دریافت خدمت نخواهد شد، بلکه دریافت خدمت پس از اعتبارسنجی اطلاعات وارده از طریق آزمون وسع و بازدید از منزل توسط مددکاران اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.

 

* خدمات دهی در انجمن های حمایت بر مبنای منابع حاصله از فعالیت های محدود اقتصادی، کمک های سازمان ها و نهادهای حمایتی و خیرین خواهد بود. بنابراین امکان در نوبت دریافت خدمت گرفتن خانواده های زندانیان علی رغم احراز نیازمندی ایشان به دریافت خدمت وجود دارد.

* از آنجا که مقرر است خانواده نیازمند زندانیان به نزدیک ترین انجمن به محل سکونت معرفی شوند در اعلام آدرس صحیح در سامانه نهایت دقت به عمل آید.